przyjazd
23
listopad
wyjazd
24
listopad
 • Gwarancja najniższej ceny
 • Bezkosztowa anulacja
 • Rezerwacja bez karty kredytowej

Regulamin konkursu "Ferie 2020"
Regulamin konkursu "Ferie 2020"
opublikowano 12 lutego 2020

REGULAMIN KONKURSU „Ferie 2020”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Ferie 2020” (dalej: Konkurs”) jest Sound Garden Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, NIP: 521-360-81-07, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Konkurs trwa od dnia 12.02.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Zarezerwować nocleg w Sound Garden Hotel Airport w terminie nie przekraczającym 31.03.2020.
  2. Odbyć nocleg w Sound Garden Hotel zgodnie z założeniami dokonanej rezerwacji.
 5. Każdy z Uczestników ma prawo dokonać dowolnej liczby rezerwacji.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu rezerwacji, należy przez to rozumieć dokonanie rezerwacji wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.soundgardenhotel.pl

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 10 następujących nagród (dalej: „Nagrody”):
  1. Voucher do wykorzystania w Sopot Marriott Resort & SPA, posiadający datę ważności do dnia 30.04.2020.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni drogą losowania.
 6. Organizator na potrzebę losowania powoła odpowiednią Komisję, która będzie odpowiedzialna za regulaminowy przebieg losowania.
 7. W losowaniu nagród będą brały wyłącznie osoby, które spełniły wymagania dotyczące wzięcia udziału w Konkursie tj.: dokonanie rezerwacji w Sound Garden Hotel za pośrednictwem strony internetowej www.soundgardenhotel.pl oraz odbycie noclegu zgodnie z założeniami założonej rezerwacji.

 

 

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 01.04.2020 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany podczas dokonywania rezerwacji.
 2. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 06.04.2020 r. na adres dos@soundgardenhotel.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
 3. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 10.04.2020r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 4. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 14.04.2020 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 5. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 6. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych powyżej, zostaną ponownie rozlosowane pośród pozostałych uczestników Konkursu.
 7. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 8. Lista Laureatów (zawierająca numer rezerwacji widniejący na potwierdzeniu dokonania rezerwacji) zostanie opublikowana w terminie od dnia 01.04.2020 w serwisie Facebook na stronie należącej do Organizatora.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres email dos@soundgardenhotel.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, numer rezerwacji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Koordynatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony wiadomością email wysłaną na adres email, z którego została wysłana reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Sound Garden Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, NIP: 521-360-81-07.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz serwisie Facebook na stronie należącej do Organizatora.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij